Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Οι Παραδεχθέντες Ψευδείς Μεσσίαι


ΨΕΥΔΕΙΣ ΜΕΣΣΙΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Εις τον 130 χρόνον, από Χριστού γεννήσεως ήλθεν ένας Εβραίος ονομαζόμενος Βαρκοχάμ, και ωνομάσθη από τους Εβραίους Βρακόσβα, υιός ψεύδους. Συνελήφθη από τον Αδριανόν, και εθανατώθη. Ούτω λέγει το Ταλμούθ.
Εις τον 434 χρόνον, εις τον καιρόν του Θεοδοσίου του Μικρού, εδέχθησαν δια Μεσσίαν εις την νήσον της Κρήτης Εβραίον τινα, ονομαζόμενον Βαρκοτζίβα.
Εις τον 522 χρόνον, εις τον καιρόν Ιουστινιανού του Πρεσβυτέρου εδέχθησαν ένα ως Μεσσίαν, ονομαζόμενον Δουναάμ Αιθίοπα.
Εις τον 1137 χρόνον, διηγείται ο Μαϊμονείδης, ότι εις την Γαλλίας εδέχθησαν οι Εβραίοι δια Μεσσίαν άνθρωπόν τινα ασεβή, όστις εθανατώθη από τους Γάλλους.
Εις τον 1138, εις την Περσίαν εδέχθησαν έναν Εβραίον δια Μεσσίαν, και εθανατώθη από τον Βασιλέα.
Εις τον 1157 χρόνον, εις την πόλιν της Κορδόβας εις την Ισπανίαν εφάνη Εβραίος τις, και εκηρύττετο δια Μεσσίας. Ούτω λέγει ο ρηθείς Μαϊμονείδης.
Εις τον 1167 χρόνον, εις το Φεσσανόν Βασίλειον Εβραίος τις εκήρυξε τον εαυτόν του δια Μεσσίαν. Ούτω γράφει ο Μαϊμονείδης προς τους Εβραίους της Μασσαλίας. 
 Εις τον 1174 χρόνον, εις την Περσίαν εφάνη άλλος Εβραίος ονομάζων τον εαυτόν του Μεσσίαν.
Εις τον 1176 χρόνον, εις την Μοραβίαν εφανερώθη εις Εβραίος ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Δαβίδ Αλμουσέρ, όστις συνελήφθη και εθανατώθη.
Εις τον 1197 χρόνον, εις τον καιρόν Φερδινάνδου του Καθολικού, εφάνη εις ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Ισμαήλ Σοφή.
Εις τον 1500 χρόνον, ο Ραββί Λεεμελίν εκήρυττεν, ότι εφάνη τότε ο Μεσσίας.
Εις τον 1550 χρόνον, Εβραίος τις εις την Ισπανίαν ονομαζόμενος Σολομών Μολχώ εκήρυττε τον εαυτόν του δια Μεσσίαν.
Εις τον 1615 χρόνον, εις την Ανατολικήν Ινδίαν Εβραίος τις εκήρυττε τον εαυτόν του ως Μεσσίαν.
Εις τον 1666 χρόνον, Εβραίος τις ονομαζόμενος Σάββατον Ζεβί, επιστεύθη από όλους τους Εβραίους ως ο προσδοκώμενος Μεσσίας, έπειτα έγινε Τούρκος.
Εις τον 1682 χρόνον, Εβραίος τις εις την Γερμανίαν ονομαζόμενος Μαρδοχάϊς εκήρυξε τον εαυτόν του Μεσσίαν.
Και ιδού ότι εκπληρώθη όλον εκείνο, το οποίον είχε προειπεί ο Ιησούς Χριστός· Πολλοί ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες· εγώ ειμί ο Χριστός (Μεσσίας), και πολλούς πλανήσουσιν· εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι,  και ψευδοπορφήται.

Πηγή: Τα Ιουδαϊκά, ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων και των εθίμων αυτών μετ’ αποδείξεων Εκ της Αγίας Γραφής, Ανθρωποθυσίες των Εβραίων, Υπό Νεοφύτου Μοναχού του εξ Εβραίων, Εκδόσεις Μορφές, Αθήνα, σελ. 26, 27.