Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί ο Παπούλιας φορά Ροδόσταυρο; !!! Ποιοι ήταν Οι Ροδοσταυρίτες;


Οι ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΤΑΙ

Η Μυστική Εταιρεία των Ρόζενκρόυτσερ (ήτοι των Ερυθροσταυριτών) οφείλει το όνομά της εις τον Γερμανοεβραίον Ροζενκρόυτς, όστις γεννηθείς τω 1378 απέθανε τω 1484, ήτοι εις ηλικίαν 105 ετών.

Μόλις δεκαεξαετής ο Ροζενκρόυτς, επεχείρησε μακράν περιοδείαν εις Τουρκίαν, Αίγυπτον και Αραβίαν, μυηθείς εις την μυστικήν εβραϊκήν εταιρείαν των Καμπαλιστών¹.

Επιστρέψας εις Γερμανίαν ίδρυσε την ρυθείσαν μυστικήν εταιρείαν, η οποία ταχέως εξηπλώθη εν Ευρώπη και συγκατέλεξε μεταξύ των οπαδών της διασήμους άνδρας. Αι συνεδριάσεις αυτής ετηρούντο τόσο μυστικαί, ώστε πολλοί την εθεώρουν ως εταιρείαν φαντασιώδη. Εν τούτοις είναι εξηκριβωμένον, ότι τω 1622 υπήρχον στοαί αυτής εις Χάγην και Παρισίους.

Ο Εβραίος Βαλεντίνος Ανδρεέ συνέγραψε τω 1614 δύο συγγράματα υπό τον τίτλον «Φήμη Αδελφότητος» (Farma Fraternatis) και «Εξομολόγησις Αδελφού Ροδοσταυρίτου» (Confessio fratum Rosa-crucis), εις τα οποία παρέχει πολλάς πληροφορίας περί της μυστικής ταύτης εταιρείας.

Ο Κούτι Ντε Καντιλέ λέγει ότι οι Ροδοσταυρίται έλκουν την αρχήν των εκ των Ταμπλιέρων². Κατ’ αρχάς κατέκτησαν την Γερμανίαν και Βοημίαν. Το ρηθέν έργον «Farma Fraternatis R.C.» ψάλλει το εγκώμιον του τάγματος και αποτείνεται προς όλους τους πεπαιδευμένους και αρχηγούς των ευρωπαϊκών κρατών. Το πρώτον εξεδόθη εις την λατινικήν γλώσσαν, αλλά κατόπιν μετεφράσθη εις την γερμανικήν υπό του Γουλιέλμου Μένερν, όστις, διακιολογών εαυτόν, λέγει ότι έκαμεν την μετάφρασιν, ως διψών αλήθειαν, φως και ειρήνην. Η μετάφρασις του του Γουλιέλμου Μένερν εξετυπώθη εις Κασίλ τω 1614 (Σούστερ τόμ. Ι, σελ. 280).

Η μυστική αύτη εταιρεία και επεδίωξε μεταρρυθμίση όλον τον κόσμον και οδηγήση δήθεν την ανθρωπότητα εις την αληθή φιλοσοφίαν, την οποίαν εγνώρισεν (;) ο Αδάμ μετά την πτώσιν του και την οποίαν ηκολούθησεν ο Μωυσής και ο Σολομών (Σούστερ τομ Ι σελ 289).

Εις την αληθή φιλοσοφίαν κατ’ αυτούς εγκλείεται η δήθεν «Ανώτατη Γνώσις».
Λέγεται ότι 120 έτη μετά τον θάνατον του Ροζενκρόυτς ήνοιξαν τον τάφον του και εύρον εκεί χειρόγραφον έκθεσιν του μυστικού του τάγματος.

Εις το έγγραφον τούτο εκαλούντο πάντες οι αληθώς διανοούμενοι να προσχωρήσουν εις την μυστικήν οργάνωσιν του τάγματος και να δράσουν εν πνεύματι αυτού. Κατόπιν του εγγράφου τούτου ανεφάνησαν και άλλα τινά έργα ταχέως διαδοθέντα εν Ευρώπη και τα οποία έδωσαν νέαν ζωήν εις την οργάνωσιν, η οποία επεξετάθη εις Αγγλίαν, Ιταλίαν, Γαλλίαν και αλλαχού.
Οι «αδελφοί Ροδοσταυρίται» ήσαν υποχρεωμένοι να εξασκούν δωρεάν την ιατρικήν και ούτω να έρχωνται εις επαφήν με όσω το δυνατόν περισσότερα πλήθη. Ισχυρίζοντο ότι το δόγμα του βαθμού του διδασκάλου ήτο το υψηλότερον αφ’ όσα ποτέ επενοήθησαν και ότι οι ίδιοι εγνώριζον εκ θείας αντιλήψεως εκείνους, οι οποίοι ήσαν άξιοι να μετάσχουν της Εταιρείας των. Οι Ροδοσταυρίται εκαυχώντο ότι δεν υπέκειντο ούτε εις την πείναν, ούτε εις την δίψαν, ούτε εις τας ασθενείας, ότι διέτασσον όλα τα δαιμόνια και όλα τα πνεύματα. Η μυστική αύτη εταιρεία συνεχωνεύθη βραδύτερον με άλλας, δια να εντείνη την δράσιν της κατά της χριστιανικής θρησκείας και ηθικής.

***
¹Η Μυστική Εταιρεία των Καμπαλιστών στηριζομένη εις την Καμπάλ (εβραϊκήν παράδοσιν) κηρύσσει τον πανθεϊσμόν, την υπεροχήν του εβραϊκού έθνους και την ανηθικότητα. Η Καμπάλ είναι η ψυχή της ιεράς εβραϊκής βίβλου «Ταλμούδ», η οποία εικονίζει την Ιουδαϊκήν υπεροψίαν.
Κατά την παράδοσιν των Εβραίων, ο Ιεχωβά προφορικώς παρέδωσε την Καμπάλ εις τον Αδάμ, τον Σημ, τον Ισαάκ, τον Μωυσήν και τον Δαυίδ. Όλοι οι Ραββίνοι αποδέχοντο ότι άνευ της γνώσεως της Καμπάλ δεν είναι δυνατόν να εννοήση τις την Παλαιάν Γραφήν ήτις είναι γεγραμμένη με αλληγορικόν πνεύμα. Η πρώτη γραπτή διατύπωσις της Καμπάλ απηγορεύθη υπό του Ιεχωβά δια να μη περιπέση εις χείρας ανθρώπων αναξίων τοιούτων υψηλών εννοιών.
²Η μυστική Εταιρεία των Ταμπλιέρων ή Ναϊτών, είναι μία εκ των αρχαιοτέρων και σπουδαιοτέρων Μυστικών Εταιρειών της ιστορίας. Ιδρύθη τω 1118 μ.Χ. εις την Ιερουσαλήμ υπό του Hughes des Paiens και άλλων Σταυροφόρων, δια να προστατεύη του χριστιανούς προσκυνητάς και τους αγίους τόπους. … Ο ιστορικός Clavel λέγει ότι το τάγμα των Ταμπλιέρων είναι κλάδος των Γνωστικών (εβραϊκής οργανώσεως) και τέκνον της αρχαίας αιρέσεως των Οφιτών. Κατά τον Dechamps (τομ. ΙΙ σελ. 40), οι Σταυροφόροι εμυήθησαν εν Ασία εις τας εβραϊκάς μυστικάςοργανώσεις. Τούτο άλλως τε αποδεικνύεται από τας σχέσεις των Ταμπλιέρων με την φοβεράν οργάνωσιν των Ασασίνων (Δολοφόνων). … Οι Ταμπλιέροι αφού πρόδωσαν την χριστιανικήν θρησκείαν, κατέστρεψαν το έργον των Σταυροφόρων και υπενόμευσαν τα χριστιανικά κράτη, τα οποία τους παρέσχον δύναμιν, πλούτον και τιμάς και ούτω ο χριστιανισμός έχασε την ισχύν του εν τη Ανατολή (Φίνδελ τμ.Ι σελ 39- 41).


ΠΗΓΗ: Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Οι Αφανείς Εχθροί της Ανθρωπότητας, ΔΡος Αριστείδου Ι. Ανδρόνικου, 1927 Αθήναι, σελ. 44.