Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

... συνέχεια των προηγουμένων άρθρων "το πρώτο θηρίο της αποκάλυψης", "το δεύτερο και τρίτο θηρίο της αποκάλυψης", και "εξήγηση του αριθμού του θηρίου της αποκαλύψεως".
***

Του αυτού εξήγησις εις το δέκατον έβδομον κεφάλαιον της αυτής Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.

Το πρώτον θηρίον καθιστορεί ο άγιος Ιωάννης, πρώτον μεν εις το δέκατον τρίτον κεφάλαιον επτακέφαλον μόνον και δεκάκερον, έπειτα δε εις το παρόν ιζ’: κεφάλαιον περιγράφει αυτό κόκκινον.

Κείμενον.
4 Καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς,

Εξήγησις.
Ωσάν οπού η θηριώδης Μωαμεθική θρησκείαν και βασιλεία, πρώτα μεν προ του να πάρη την Κω/πολιν, ήτον επτακέφαλος μόνον, ήτοι επτά Σουλτάνους κατά διαδοχήν απέκτησεν, ως και εν τω ιγ’ κεφαλαίω προείρηται, τον Οθωμάνην, τον Ορχάνην, τον Αμουράτην, τον Μπαγιαζίτην, τον Χαλεπηνόν, και πάλιν τον Αμουράτην, και τον Μεχμέτην· έπειτα δε δι’ αυτού του Μεχμέτη επήρε την επτάλοφον πόλιν, και εκάθισεν επ’ αυτήν ως βασίλισσα η πόρνη η μεγάλη, και έστησεν αυτή τον θρόνον της βασιλείας της, και εφόρεσε κατά διαδοχήν του Βασιλέως την πορφύραν, και κόκκινον, και τα λοιπά χρυσά και πολύτιμα βασιλικά στολίσματα· και επειδή αυτή η Μωαμεθική βασιλεία έγινεν υπέρπλουτος, και απ’ έξω μεν αστράπτει από τα ειρημένα χρυσά στολίδια, από μέσα δε, ήτοι κατά τον έσω άνθρωπον και κατά την διαγωγήν της, είναι γεμάτη από σοδομίας, πορνίας, και από κάθε άλλην βδεληράν ακαθαρσίαν· δια τούτο και περιγράφεται παρά τω αγίω, γυνή έχουσα χρυσούν ποτήριον εν τη χειρί αυτής, γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσιών αυτής·  και αυτή η Μωαμεθική θρησκεία και βασιλεία έκαμε την Κων/πολιν ως μητέρα των ακαθαρσιών, δαιμονίων κατοικητήριον, και φυλακήν παντός πνεύματος ακαθάρτου, την οποίαν Κων/πολιν Βαβυλώνα μεγάλην ονομάζει ο άγιος, δια τον εν αυτή κατοικήσαντα ασεβή βασιλέα των Αγαρηνών, ως άλλον Ναβουχοδονόσορα χρηματίσαντα αιχμαλωτιστήν του νέου ισραηλίτικου λαού· και εις το τέλος του παρόντος κεφαλαίου σαφέστερον εμφαίνει αυτήν ως βασιλεύουσαν, λέγων ούτω, πόλιν έχουσαν βασιλείαν επί των βασιλέων της γης.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

συνέχεια του προηγουμένου άρθρου “ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ”


Κείμενον.
18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´.

Εξήγησις.
Εγώ λοιπόν θέλετε να επαριθμήσω τα θηρία κατά σειράν, όντα τρία· πρώτον θηρίον, τον ουραίον δράκοντα, δεύτερον το εκ της θαλάσσης αναβαίνον επτακέφαλον, τρίτον και έσχατον το εκ της γης αναβαίνον δίκερον· αριθμώντας δε τα θηρία, πρέπει δι’ αυτών να εννοήσω ανθρώπους ισάριθμους τοις τρισί τούτοις θηρίοις· ο γουν αριθμός του θηρίου, φησίν ο άγιος, αριθμός ανθρώπου εστίν, ώστε τρία είναι (ως προείπομεν) πρόσωπα θηριώδη και λυσσώδη κατά του χριστιανισμού και της ευσεβείας, τα οποία και τα τρία με ένα κοινόν όνομα το, αντίχριστος, ονομάζονται, και διαφέρουσι κατά τα κύρια αυτών ονόματα, και τους θηριώδης τρόπους δι ων κατά του Χριστού και της ευσεβείας καταφέρονται· άπαξ λοιπόν ψηφιζόμενον πυθαγορικώς το αντίχριστος όνομα, έχει αριθμόν εξ, τρία δε το αυτό ψηφιζόμενον κατά το τρίτον της αντιχριστονομίας, έχει αριθμόν εξακόσια εξήκοντα εξ, ο οποίος αριθμός μεν ούτω γράφεται: 666: ελληνικώς δε χξς: αυτός είναι λοιπόν ο αριθμός του θηρίου· όθεν ταύτα τα τρία, τους τρεις αντιχρίστους εικονίζουσι, και οι τρεις αντίχριστοι τρις εξάδας: 666: φέρουσι· τελευταίον ο βασιλεύς των Οθωμανών τοσούτον αριθμόν φέρει: 666: κατά το κύριόν του όνομα, τρισσευόμενον κατά το τρίτον της βασιλικής ομωνυμίας, καθώς ο και ο Αλεξανδρεύς Στέφανος τον αυτόν αριθμόν υπαινίττεται εις τον χρησμόν του, δια τεσσάρων γραμμάτων τοις ειρημένοις τρισίν ισαρίθμων, λέγων ούτος ο έχων: χξς: τον αριθμόν, ήτοι εξακόσια εξήντα εξ, και το όνομα του πρώτου, και τα εξής, ήγουν από όλους τους βασιλείς των Αγαρηνών, τρεις θέλουν έχει και το αυτό όνομα κύριον, και τον αυτόν αριθμόν του ονόματος, ο δε αριθμός του ονόματος αυτών των τριών ομωνύμων βασιλέων θέλει είναι τοσούτος χξς: λοιπόν μετρώντας πυθαγορικώς τον αριθμόν του ονόματος εκάστου των βασιλευσάντων βασιλέων Αγαρηνών, ευρίσκεις το Σελήμ όνομα ότι έχει αριθμόν εξ, και ότι τρεις βασιλείς Σελήμιδες θέλουν βασιλεύσει, και εις τον τρίτον βασιλέα Σελήμ θέλει γείνει η απώλεια της Οθωμανικής βασιλείας. 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητέ,

Το παρόν βιβλίο που έχεις εις τα χέρια σου είναι του 18ου αιώνος. Περιέχει χρησμούς και προφητείες δια το μέλλον της ανθρωπότητος. Είναι αληθές ότι το περιεχόμενό του είναι κάπως δύσκολο εις πάντας. Χρειάζεται πολλή και συνεχής μελέτη. Το βιβλίο αυτό είναι δυσεύρετο και χρήσιμο δια την μελέτην των μελλόντων γενέσθαι. Είναι μία έκδοσις σπάνια, αλλά και κανονική και ορθόδοξος.
Αποφασίσαμεν να το τυπώσωμεν δια την ωφέλειαν όλων που αγωνιούν να μάθουν στο μέλλον τι θα γίνη. Το παραδίδομεν λοιπόν εις την δημοσιότητα, δια να γίνη κτήμα εις πάντας δια να γνωρίζουν το μέλλον των εθνών. Είναι το βιβλίο αυτό θησαυρός εκ του θησαυρού της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Είναι το πνεύμα της προφητείας, το οποίον μας προειδοποιεί δια το μέλλον και μας ετοιμάζει να φυλαχθώμεν από την οργή του Θεού την δικαίαν, η οποία θα έλθη επί τους υιούς της απειθείας.
Εύχομαι λοιπόν εις τον Πανάγαθον Θεόν να χαρίζη εις σε τον μελετητήν τούτου του βιβλίου πνεύμα σοφίας και γνώσεως δια να εννοήσης τα γεγραμμένα και δοξάζης των Τριαδικόν Θεόν, την πηγήν πάσης σοφίας και πάσης γνώσεως.

***
συνέχεια του προηγουμένου άρθρου "το πρώτο θηρίο της αποκαλύψεως".

Κείμενον.
11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύοὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ,

Το παρόν βιβλίο που έχεις εις τα χέρια σου είναι του 18ου αιώνος. Περιέχει χρησμούς και προφητείες δια το μέλλον της ανθρωπότητος. Είναι αληθές ότι το περιεχόμενό του είναι κάπως δύσκολο εις πάντας. Χρειάζεται πολλή και συνεχής μελέτη. Το βιβλίο αυτό είναι δυσεύρετο και χρήσιμο δια την μελέτην των μελλόντων γενέσθαι. Είναι μία έκδοσις σπάνια, αλλά και κανονική και ορθόδοξος.
Αποφασίσαμεν να το τυπώσωμεν δια την ωφέλειαν όλων που αγωνιούν να μάθουν στο μέλλον τι θα γίνη. Το παραδίδομεν λοιπόν εις την δημοσιότητα, δια να γίνη κτήμα εις πάντας δια να γνωρίζουν το μέλλον των εθνών. Είναι το βιβλίο αυτό θησαυρός εκ του θησαυρού της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Είναι το πνεύμα της προφητείας, το οποίον μας προειδοποιεί δια το μέλλον και μας ετοιμάζει να φυλαχθώμεν από την οργή του Θεού την δικαίαν, η οποία θα έλθη επί τους υιούς της απειθείας.
Εύχομαι λοιπόν εις τον Πανάγαθον Θεόν να χαρίζη εις σε τον μελετητήν τούτου του βιβλίου πνεύμα σοφίας και γνώσεως δια να εννοήσης τα γεγραμμένα και δοξάζης των Τριαδικόν Θεόν, την πηγήν πάσης σοφίας και πάσης γνώσεως.

***
Γ’. Του  σοφωτάτου Κυρίου Πανταζή του Λαρισσαίου εξήγησις εις το δέκατον τρίτον κεφάλαιον της Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.
Γραφείσα κατά το αψπθ’ έτος.