Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητέ,

Το παρόν βιβλίο που έχεις εις τα χέρια σου είναι του 18ου αιώνος. Περιέχει χρησμούς και προφητείες δια το μέλλον της ανθρωπότητος. Είναι αληθές ότι το περιεχόμενό του είναι κάπως δύσκολο εις πάντας. Χρειάζεται πολλή και συνεχής μελέτη. Το βιβλίο αυτό είναι δυσεύρετο και χρήσιμο δια την μελέτην των μελλόντων γενέσθαι. Είναι μία έκδοσις σπάνια, αλλά και κανονική και ορθόδοξος.
Αποφασίσαμεν να το τυπώσωμεν δια την ωφέλειαν όλων που αγωνιούν να μάθουν στο μέλλον τι θα γίνη. Το παραδίδομεν λοιπόν εις την δημοσιότητα, δια να γίνη κτήμα εις πάντας δια να γνωρίζουν το μέλλον των εθνών. Είναι το βιβλίο αυτό θησαυρός εκ του θησαυρού της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Είναι το πνεύμα της προφητείας, το οποίον μας προειδοποιεί δια το μέλλον και μας ετοιμάζει να φυλαχθώμεν από την οργή του Θεού την δικαίαν, η οποία θα έλθη επί τους υιούς της απειθείας.
Εύχομαι λοιπόν εις τον Πανάγαθον Θεόν να χαρίζη εις σε τον μελετητήν τούτου του βιβλίου πνεύμα σοφίας και γνώσεως δια να εννοήσης τα γεγραμμένα και δοξάζης των Τριαδικόν Θεόν, την πηγήν πάσης σοφίας και πάσης γνώσεως.

***
συνέχεια του προηγουμένου άρθρου "το πρώτο θηρίο της αποκαλύψεως".

Κείμενον.
11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύοὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Εξήγησις.
Καθώς η μεσημβρία καλείται και θάλασσα, ούτω και η δύσις λέγεται και γη εσπέριος, ης εξέβη και ανέβη το έχον δύο κέρατα θηρίον, το οποίον πολλοί των εξηγητών της Αποκαλύψεως λέγουσι πώς να ήναι ο μέλλων αντίχριστος, τον οποίον ως μεσσίαν οι Εβραίοι προσδοκώντες θέλουν πιστεύσει εις αυτόν, περί ου και τα λοιπά των εν τω παρόντι κεφαλαίω ειρημένα μέχρι τέλους αυτολεξεί και άνευ αλληγορίας εκλαμβάνουσιν οι ειρημένοι εξηγηταί. Ανίσως όμως και τις ήθελε μεθερμηνεύση ταύτα και αλληγορικώς, και τα εκλάβη περί του Πάππα του ποιήσαντος το σχίσμα της εκκλησίας, είχεν αρμονίαν περισσοτέραν ο λόγος· διότι πρόδρομος και ούτος είναι και τύπος εκείνου του μέλλοντος αντίχριστου, επειδή και οι δύο έχουσι κέρατα όμοια με τα κέρατα του αρνίου, ήγουν και οι δύο εν σχήματι προβάτου είναι λύκοι ψυχώλεθροι, πραείς και αγαθοί ως αρνία φαινόμενοι· τοιαύτη δε εστί και η λοιπή συμμορία των άλλων αιρετικών, και δυσεβών, και αθέων φαρμασόνων, οίτινες και ούτοι εκ γης εσπερίου ανέβησαν και ηύξησαν τα προοίμια του αντιχρίστου, έχοντες μεν την μόρφωσιν της πίστεως, χριστιανοί δηλονότι καλούμενοι, την δε δύναμιν αυτής αρνησάμενοι, καθώς λέγει ο Απόστολος. Δύο λοιπόν κέρατα έχει το ειρημένον θηρίον το εκ γης αναβαίνον· δύο δε δυνάμεις έχει και ο Πάππας τα δύο κέρατα, μίαν μεν, της εσωτερικής εκκλησίας, φορών τον σταυρόν επί ποδός, και λέγων αναμάρτητος είναι, και κεφαλή της εκκλησίας, και άλλην, την εξωτερικήν της βασιλικής και μιαιοφόνου μαχαίρας, την οποίαν φορεί ως βασιλεύς, με τας οποίας δύο δυνάμεις κερατίζει τους αθετούντας ορθοδόξους χριστιανούς στω Παπικώ αυτού δόγματι, και ως αρνίον φαινόμενος, ήτοι ως Αρχιερεύς και τύπος του μεγάλου δεσπότου Χριστού, ως δράκων λαλεί, και βλασφημεί εις την ορθόδοξον πίστιν, ως στόμα εκείνου του νοητού δράκοντος σατανά.

Κείμενον.
12 Καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

Εξήγησις.
Ην εξουσίαν έχει το πρώτο θηρίο, ήτοι ο βασιλεύς των Αγαρηνών, κατά των υπηκόων αυτού Χριστιανών, να βιάση αυτούς εις άρνησιν της προς Χριστόν πίστεως, την αυτήν εξουσίαν και βίαν μεταχειρίζεται και ο παπισμός κατά των ορθοδόξων χριστιανών, εις την παπικήν δυσσέβειαν και κακοδοξίαν, και υπογραφήν της εν Φλωρεντία μιαράς και παρανόμου ογδόης συνόδου, κατατρέχοντας αυτούς ως σχισματικούς, και τας εκκλησίας αυτών των ορθοδόξων, καθώς εις τον καιρόν της Μαρίας Τερέζης βασιλευούσης τούτο έγινε περιβόητον· ούτω δε ποιών ο παπισμός, το δεύτερον θηρίον, ποιεί πάσαν την εξουσίαν του πρώτου θηρίου του Μωαμεθικού, και ποιεί ενώπιον αυτού του θηρίου, ήτοι τα τοιαύτα κατά των ορθοδόξων χριστιανών έργα του παπισμού, είναι φανερά και αρεστά εις το αυτό πρώτον θηρίον το Μωαμεθικόν, διότι ο βασιλεύς των Αγαρηνών αγαπά να μισώνται και να κατατρέχονται οι χριστιανοί από τον παπισμόν, δια να μη φεύγωσιν από την βασιλείαν του ενοχλούμενοι από τα βαρέα δοσίματα και άλλας καταδρομάς, και να καταφυγώσιν εις το γειτονικόν βασίλειον των παπιστών, ή με αυτάς τας καταδρομάς και ενοχλήσεις ό,που κάμνει να μένωσιν υπό τον Οθωμανικόν ζυγόν, και να προσκυνώσιν υποτασσόμενοι το πρώτον θηρίον το Οθωμανικόν, και να υποτάσσωνται δηλαδή προς τον Αγαρηνόν βασιλέα τους· όθεν εις καιρόν όπου εκινδύνευε να αιχμαλωτιστεί η Κων/πολις από τον Σουλτάν Μεχμέτην, αν ήθελεν ο πάππας να δώση βοήθειαν και συμμαχίαν εις τους χριστιανούς, δεν ήθελε να κάμη να προσκυνήσωσι το πρώτον θηρίον, τον Σουλτάν Μεχμέτην, αφ’ου ενικήθησαν, ου η πληγή (εκπεσούσης της χριστιανικής βασιλείας) και εθεραπεύθη, ως εν τοις προλαβούσιν είρηται.

Κείμενον.
13 Καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃεἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Εξήγησις.
Σημεία μεγάλα εννοεί τα ψευδοθαύματα οπού έκαμεν ο πάππας δια μέσου των Ιησουϊτών, εις απάτην των απλουστέρων, και τα μεγάλα κατά των ορθοδόξων κακά, ως περιβόητα και περίπτυστα εις όλην την οικουμένην, και τοσαύτην καταδρομήν έχει κατά των ορθοδόξων, ώστε έκαμε και πυρ να καταίβη εκ του ουρανού κατά το, πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, ήγουν εκ της αγίας εκκλησίας Ανατολικής και Δυτικής, οπού ήτον ενωμένη και μία το πρότερον, έφερεν ο δοξομανής και θεομάχος πάππας άσπονδον έχθραν και πόλεμον αιώνιον αναμεταξύ τούτων των ειρημένων εκκλησιών· αυτό το πυρ εποίησε καταβήναι εκ του ουρανού, ήτοι εκ της εκκλησίας, ο πάππας, ενώπιον τοσούτου απείρου λαού.

Κείμενον.
14 Καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Εξήγησις.
Πλανά ο απατεών πάππας δια της διδαχής των πανταχού παρ αυτού Ιησουϊτών του κατοικούντας επί της γης ορθοδόξους χριστιανούς, και δια τινα ψευδοθαύματα, και πιθανά και απατηλά επιχειρήματα αυτών, λανθάνοντα τους πολλούς και απλούς ανθρώπους, έλκει ως γόης αυτός εις τα παπικά αυτού δόγματα, και ποιεί αυτά τα σημεία ενώπιον του θηρίου· δηλαδή, άπερ ο πάππας, το δεύτερον θηρίον πράττει κατά των χριστιανών, ταύτα εστί φανερά και αρεστά και τω Οθωμανικώ πρώτω θηρίω, εφιεμένω της των χριστιανών διχονοίας και αλληλομαχίας, ίνα η αυτού βασιλεία μάλλον μεγαλύνεται και κραταιούται· και πράττω νουν και λέγων ο πάππας τοιαύτα κατά των χριστιανών, εμφαίνει πάσι τοις ανθρώποις τοις κατοικούσιν επί της γης, ότι καθ’ ομοίωσιν του πρώτου Οθωμανικού θηρίου, εχθρεύων και μισών επιτίθεται και διώκει το άγιον έθνος των ευσεβών χριστιανών, και ούτω ποιών, ποιεί εικόνα τω πρώτω θηρίω τω Μωαμεθανικώ, ήγουν ομοιάζει ο πάππας εις την κατά των χριστιανών καταδρομήν και έχθραν με τους Τούρκους.

Κείμενον.
15 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Εξήγησις.
Επειδή η παρά του πάππα κατά των χριστιανών καταδρομή και κήρυξις δια των Ιησουϊτών των παπικών δογμάτων, ομοιάζει με την Οθωμανικήν, ως προείρηται, δια τούτο και οι κατατρέχοντες τους χριστιανούς παπίσται και οι ψευδαπόστολοι Ιησουϊται λέγονται εικών του πρώτου θηρίου του Μωαμεθανικού, εις τους οποίους εμφυσώντας ο πάππας δίδει πνεύμα άγιον, κατά μίμησιν του δεσπότου Χριστού, λέγων προς αυτούς τους ψευδαποστόλους, λάβετε πανταχού τον λόγον της ευσεβείας, και όσοι χριστιανοί δεν ήθελαν πεισθή αθετήσαντες την υμετέραν κήρυξιν των εμών δογμάτων, παράδοτε τούτους εις θάνατον με ό,τι λογής τρόπον ηξεύρετε· ούτω δίδωσι πνεύμα τη εικόνι του πρώτου θηρίου των Μωαμεθανικού, το δεύτερον θηρίον το παππικόν, και ούτω λαλεί η εικών του θηρίου, ως ανωτέρω είρηται.

Κείμενον.
16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους,ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶτῶν μετώπων αὐτῶν,

Εξήγησις.
Το χάραγμα ό,που έδωκεν ο πάππας εις τους εδικούς του παπίστας και λατινόφρονας, εις μικρούς και μεγάλους, εις πλουσίους και πτωχούς, εις ελευθέρους και δούλους, εις το δεξιόν αυτών χέρι και εις το μέτωπον, εις διαστολήν των ορθοδόξων και χαρακτηρισμόν των παπιστών, είναι αυτό οπού κάμνουν τον σταυρόν τους με τα τέσσατα δάκτυλα, τα οποία βάζουν εις το μέτωπον, και πρώτον εις των αριστερόν ώμον, και έπειτα εις τον δεξιόν· αυτό λοιπόν είναι το χάρισμα και σημάδι οπού έδωκε το δεύτερον θηρίον εις το μέτωπον και δεξιόν των παπιστώνχέρι.

Κείμενον.
17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸχάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Εξήγησις.
Και δια να μην ημπορεί άλλος κανένας να έχη φιλίαν και δοσοληψίαν με τον δράκοντα διάβολον, παρά ούτοι οι τρεις αντίχριστοι, ο πάππας, ο έχων το χάραγμα του δευτέρου θηρίου, ή ο Αγαρηνός ο έχων το όνομα του πρώτου θηρίου Μωάμεθ, ή ο μέλλων, ό,που μέλλει να έχη τον αριθμόν του ονόματος του πρώτου θηρίου· λοιπόν η ειρημένη λοψοδοσία σημαίνει φιλίαν, διότι το αγοράσαι και πωλήσαι και αγοράζοντος, κάμνει αυτούς να ήναι φιλιωμένοι αναμεταξύ τους, δια το συνεχές του συναλλάγματος. Δια τούτο πολλάκις δείχνοντες την φιλίαν οπού έχομεν με κανένα, λέγομεν μεταφορικώς, ότι έχω αλησβερήσι με εκείνον· όταν δε πάλιν τινός αποποιούμεθα την φιλίαν, και αρνούμεθα την γνωριμίαν του, λέγομεν, ότι δεν έχομεν αλησβερήσι με εκείνον· λοιπόν κατά τον ευαγγελικόν λόγον, ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· δια τούτο ακόλουθον είναι να αρνηθή και να μισήση τον ένα, τον άλλον να αγαπήση· όθεν και ο βαπτιζόμενος λέγει ότι αποτάσσεται τω σατανά, και συντάσσεται τω Χριστώ· έτσι εξ εναντίας δεν εμπορεί να φιλιωθεί με τον διάβολον όστις δεν είναι αντίχριστος και αντίθεος· αντίχριστοι δε είναι τρεις, ως ανωτέρω είρηται, ο έχων το χάραγμα, ο δεύτερος ο έχων το όνομα του θηρίου, και ο τρίτος ο έχων τον αριθμόν του θηρίου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις έχουν αλησβερήσι με τον σατανάν, με το οποίον και ο Ιουλιανός ο παραβάτης έκαμε τέτοιον αλησβερήσι, τον Χριστόν αρνούμενος και πωλώντας την ψυχή του δια να αγοράση πρόσκαιρον και ματαίαν βασιλικήν δόξαν· και ότι τρεις είναι οι αντίχριστοι, γίνεται γνωστόν εις τον έχοντα σοφίαν και νουν, και από τον ψηφισμόν του αριθμού του ονόματος του θηρίου, καθώς ανωτέρω λέγει ο άγιος.

συνεχίζεται....

ΠΗΓΗ: Έκδοσις Επισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, Καλαμάτα, Σκήτη Παναγουλάκη, 1974, σ.σ. 1, 20-31.