Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΥΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

"Επειδή μία είναι του Χριστού η υπόστασις, ήγουν το πρόσωπον του Θεού Λόγου, "εις εστιν ο Χριστός, και Θεός και άνθρωπος ο αυτός". ... 

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 318 - 318

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

"Η λυτρωτική θυσία του Κυρίου προσεφέρθη την έκτην ημέραν αναιμάκτως και αιματηρώς." ...

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 302 - 213


Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

"Την έκτην ημέραν επλάσθη ο άνθρωπος. Την νέαν έκτην ημέραν αναπλάττεται."

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 300 - 303


Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΠΑΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

"Ο Ιησούς Χριστός "ούτε το ιουδαϊκόν" βάπτισμα εβαπτίσθη, "ούτε το ημέτερον", ήτοι το χριστιανικόν, "αλλά το Ιωάννου"."


Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήνα 1985, σ. 258 - 263