Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΥΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

"Επειδή μία είναι του Χριστού η υπόστασις, ήγουν το πρόσωπον του Θεού Λόγου, "εις εστιν ο Χριστός, και Θεός και άνθρωπος ο αυτός". ... 

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 318 - 318