Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

"Η λυτρωτική θυσία του Κυρίου προσεφέρθη την έκτην ημέραν αναιμάκτως και αιματηρώς." ...

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 302 - 213