Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

"Την έκτην ημέραν επλάσθη ο άνθρωπος. Την νέαν έκτην ημέραν αναπλάττεται."

Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ.σ. 300 - 303