Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΠΑΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

"Ο Ιησούς Χριστός "ούτε το ιουδαϊκόν" βάπτισμα εβαπτίσθη, "ούτε το ημέτερον", ήτοι το χριστιανικόν, "αλλά το Ιωάννου"."


Πηγή: ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ, Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήνα 1985, σ. 258 - 263