Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

«ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΒΟΥΛΩΣΟΥΝΕ» !


(«ΟΛΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ»)

Ο θεόπτης Μακρυγιάννης έλαβεν αποκαλυπτικώς και την εξής θείαν αλήθειαν, η οποία ισχύει μάλιστα δια την σημερινήν εποχήν. Ενεφανίσθη εις αυτόν ο Άγιος Νικόλαος και του είπε: «Στο εξής να είσαι προσεκτικός, να μην σε βουλώσουνε (σφραγίσωσιν), ότι όλο εις αυτό εργάζονται» ! («Οράματα και Θάματα», Μακρυγιάννη, Αθήνα 1989, σ. 73)

Η ανωτέρω σωτήριος αλήθεια προλέγεται δια των Γεγραμμένων της θείας Ορθοδοξίας ανά τους αιώνας. Ως π.χ. δια του Αρέθα Καισαρείας του 9ου – 10ου αιώνος, δια του Ανδρέου Καισαρείας του 6ου αιώνος και δια του Αγίου Ιππολύτου Ρώμης του 2ου – 3ου αιώνος. Μάλιστα δε δια του Αποστολικού πατρός Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου του 2ου αιώνος, όστις υπήρξε φορεύς της σχετικής Αποστολικής Παραδόσεως και δη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος έλαβε και παρέδωκεν εις την Εκκλησίαν την Αποκάλυψιν του Σωτήρος «Ιησού Χριστού» (Αποκαλ. α’, 1) του Θεού. Προ παντός δε, δια της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης τυπικώς και της Καινής Διαθήκης σαφώς.

Εις την Παλαιάν Διαθήκην το αντίθεον σφράγισμα προφητεύεται δια του αριθμού των ετών του Νώε επί του κατακλυσμού. «Νώε δε ην ετών εξακοσίων (600), και ο κατακλυσμός του ύδατος εγένετο επί της γης» (Γενεσ. ζ’, 6), «δια την αποστασίαν» (Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου, ΒΕΠΕΣ, 5, 168-169) και «εις εξάλειψιν της αμαρτίας». Και η τυπική αύτη προφητεία συμπληρούται δια των διαστάσεων της χρυσής εικόνος, «ην έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς» (Δαν. γ’, 1-3) εις προσκύνησίν του, και είχεν «ύψος αυτής πήχεων εξήκοντα (60), εύρος (πλάτος) αυτής πήχεων εξ (6)». «Τα ουν (λοιπόν) χ’ (600) έτη του Νώε», γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, «και ο πηχισμός της εικόνος» του Ναβουχοδονόσορος 60 x 6 «τον αριθμόν» «σημαίνουσι» του σατανικού σφραγίσματος. Τουτέστιν, 600 συν 60 συν 6 ίσον 666. Τούτο προφητεύεται σαφώς εις την Καινήν Διαθήκην δια της Αποκαλύψεως, όπου το εν λόγω σφράγισμα λέγεται «χάραγμα» (Αποκαλ. ιγ’, 16-18). Εκ των δύο δε στοιχείων του χαράγματος του σατανοφόρου Αντιχρίστου, ήτοι του ονόματός του και του αριθμού «του ονόματος αυτού», μόνον ο αριθμός αποκαλύπτεται εις τα Γεγραμμένα της θείας Ορθοδοξίας. «Και ο αριθμός αυτού χξς’», ήτοι «εξακόσια εξηκονταέξ (666)» (Αρέθα Καισαρείας, PG. 106, 680-681), προς γνώσιν και αποφυγήν του δι’ αυτού σφραγίσματος, και εν Χριστώ σωτηρίαν.

Διότι ούτος ο «666» είναι σύμβολον παντός κακού. Όπως ο Τίμιος Σταυρός του Σωτήρος Ιησού Χριστού είναι «πάντων των αγαθών πρόξενος» (Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, PG. 94, 1128-1133), ούτως ο αντισταυρικός «666» είναι «ανακεφαλαίωσις (συμπερίληψις)» των κακών του κόσμου από της πτώσεως του Διαβόλου και του ανθρώπου έως της συντελείας. Διο εκφράζει και δηλοί τον αντίχριστον (Α’ Ιωάν. β’ 18) και τον εν αυτώ Διάβολον, και έχει την ολέθριον ενέργειαν αυτού. Ένεκεν τούτου, δι’ αυτού γίνεται και σήμερον το προ του αντιχρίστου «χάραγμα» ή «σφραγίς» (Αγίου Ιππολύτου Ρώμης, ΒΕΠΕΣ, 6, 287) των δεχομένων ταύτα αντιχρίστων «επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών».

Ούτω, πας άνθρωπος λαμβάνων το αντίχριστον σφράγισμα αρνείται δι’ αυτού τον Σωτήρα του Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Θεόν και το Άγιον Βάπτισμα της εν Χριστώ σωτηρίας και την οδόν προς ταύτα θείαν Ορθοδοξίαν. Και αντ’ αυτών λαμβάνει τον ολετήρα διάβολον και παν κακόν του παρόντος και του μέλλοντος. Διότι, «ει τις… λαμβάνει το χάραγμα… και αυτός πίεται εκ του οίνου του (δικαίου) θυμού του Θεού» (Αποκαλ. ιδ’, 9-12) και «της οργής αυτού» δια των Αποκαλυπτικών πληγών, και μετά θάνατον «βασανισθήσεται εν πυρί και θείω» της κολάσεως «εις αιώνας αιώνων»! Ο τοιούτος σατανοεσφραγισμένος κυριαρχείται υπό του εχθρού διαβόλου εις βαθμόν, ώστε να μη ημπορή να «ποιήση (να κάμη)» «τον Τίμιον Σταυρόν» προς σωτηρίαν, καθ’ ότι «δέδεται» (έχει δεθή) αυτού η χείρ δια σατανικής ενεργείας «και μετάνοια εν αυτώ ουκ έστι (δεν υπάρχει)»! Διο τούτο το αντίχριστον «χάραγμα» ή σφράγισμα είναι τον καιρόν τούτον η μέγιστη θανάσιμος αμαρτία και το μέγιστον μαγικόν όπλον του ανθρωποκτόνου διαβόλου και των οργανουμένων πολλών αντιχρίστων του.

Από την Αποστολικήν εποχήν «ενεργείται» (Β’ Θεσσαλ. β’, 7) το «μυστήριον» της «ανομίας μάλιστα δια των απογόνων των χριστοκτόνων, ήτοι των αντιχρίστων «της συναγωγής του Σατανά» (Αποκαλ. γ’, 9-14). Και σήμερον τούτο εκδηλώνεται ως προεφητεύθη, ήτοι «μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη» (Αποκαλ. ιζ’, 1-5). Δηλαδή, η μεγίστη και χειρίστη μέχρι σήμερον αντίχριστος αίρεσις του Αμερικανοεοκισμού, η οποία το αντίχριστον σύμβολον «666» αναγράφει και εις ουρανοξύστας της! Δια της αιρέσεως ταύτης τας τελευταίας δεκαετίας τούτο το «666» διεδόθη εις την οικουμένην ως βύθιος βασικός κωδικός αριθμός κομπιουτερικής ηλεκτρονικής αριθμήσεως πραγμάτων και ζώων. Και τούτο υπό την απατηλήν κάλυψιν του μαμωνικού εμπορίου, προς πονηρόν εθισμόν των ανθρώπων εις το αριθμικόν αντίχριστον σύμβολον και ανύποπτον παραλαβήν του αντιχρίστου σφραγίσματος. Δηλαδή, ως λέγουσι τα θεία Γεγραμμένα, ο εχθρός το «666» «πλατύναι (να διαδώση) πανταχού επιτηδεύσει» (Ανδρέου Καισαρείας, PG. 106, 340), ίνα με «ψήφον (αριθμόν επί κάρτας) εντριβή (συνήθη) και εγνωσμένην (γνωστήν)» λάβωσιν οι άνθρωποι το αντίχριστον σφράγισμα, απατώμενοι!

Ο εχθρός διάβολος και τα όργανά του προσπαθούσι να σφραγίσωσι του ανθρώπους αντιχρίστως εις τρεις φάσεις. Κατ’ αρχάς, να συνηθίσωσιν ούτοι εις την χρήσιν του «666», απατώμενοι. Κατόπιν, να λάβωσιν ούτοι ανύποπτοι το αντίχριστον σφράγισμα με προσωπικάς πλαστικάς κάρτας, συνδεομένας ηλεκτρονικώς με κέντρα αντιχρίστου τυραννίας του «666» δια του γνωστού μικροτσίπ. Και τελικώς, να λάβωσι το αντίχριστον «χάραγμα» ή σφράγισμα με εμφύτευσιν του μικροτσίπ εις το σώμα των, όπως και εις τα ζώα, που τρελαίνονται!

Προς τούτο, τα πάντα μηχανεύονται και «ΟΛΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ» δια πάντων! Από της μαμωνικής οικονομίας των μέχρι της πολεμικής προπαγάνδας των περί τρομοκρατίας, και έως της μανικής επιδόσεώς των εις κατασκευήν τελειοτέρων μικροτσίπ («Τα Νέα», 28.2.2002, σ. Ν20) του αντιχρίστου σφραγίσματος. Και κινούνται να επιβάλωσι τούτο τυραννικώς δια του λεγομένου πλαστικού χρήματος. Δηλαδή, δια πλαστικής κάρτας όλων των σχετικών χρήσεων έως και του χρήματος, η οποία θα είναι και το αντίχριστον σφράγισμα δια «ψήφου», προς επικράτησιν της σατανοκρατίας των! Διο λέγει ο θείος προφητικός λόγος: «Ώδε η υπομονή των αγίων εστίν»! Και προτρέπων έκαστον προς σωτηρίαν λέγει:

«Στο εξής να είσαι προσεχτικός, να μην σε βουλώσουνε,
ότι όλο εις αυτό εργάζονται» !


ΠΗΓΗ: ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Α. Δ. Δελήμπασης, Αθήναι, Μάρτιος 2002