Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΑΣ 7 ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ


 "Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού" (ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ)

"Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός" (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ)


Η αίρεσις του οικουμενισμού εκηρύχθη δια της επισήμου αιρετικής ομολογίας του πατριαρχείου Κων/πόλεως το 1920, δια της «Εγκυκλίου προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» (σ.σ. όχι τας Ορθοδόξους τοπικάς Εκκλησίας).

Δια πρώτην φοράν το πατριαρχείον Κων/πόλεως ΑΝΕΤΡΕΠΕΝ το άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως: «Εις Μίαν Εκκλησίαν» και διεκήρυττεν επισήμως πίστιν εις πολλάς «εκκλησίας»… Δια πρώτην φοράν εν ορθόδοξον πατριαρχείον ωμολογούσε δημοσίως και δια του πλέον επισήμου τρόπου ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι Μία, δεν είναι η Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η γνωστή υπό το όνομα Ορθόδοξος, αλλά ότι «εκκλησίαι» του Χριστού είναι και… όλαι αι αιρέσεις, αίτινες υπάρχουσι εις το πρόσωπον της γης!...

Η αδιαμαρτύρητος αποδοχή υπό των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών και επισκόπων της ΦΟΒΕΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ των «κλάδων» έσβησεν τας επτά λυχνίας της Ι. Αποκαλύψεως, τας επτά εκείνας Ορθοδόξους Εκκλησίας και εθρήνησαν οι Έλληνες μετά διετίαν την μικρασιατικήν καταστροφήν.

Το πρώτον βήμα της αιρετικής εγκυκλίου

Το πρώτον βήμα, αναφερόμενον εντός της αιρετικής αυτής εγκυκλίου, η οποία είναι γνωστή εις τους αναγνώστας μας, ήτο· «η παραδοχή ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών»!! Η οποία επάρατος μεταρρύθμισις, εγένετο το εν έτει 1924.

Όμως, ο τότε Ορθόδοξος ΛΑΟΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕΝ! 

Και αμέσως διεχώρισεν τας ευθύνας του. ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΚΔΙΩΧΘΗΣΑΝ από τας μονάς των. ΑΠΗΛΑΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Αι Μοναί ΗΡΝΟΥΝΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ έστω και ερειπωμένης καλύβης εις Μοναχούς ΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝΤΑΣ εις το α’ βήμα της αιρετικής εγκυκλίου.
Το αυτό συνέβη και εις την υπόλοιπον Ελλάδα. Μάλιστα Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ήτο απηνέστερος. ΙΕΡΕΙΣ ΕΞΥΡΙΖΟΝΤΟ, ΕΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΟ, ΕΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΟ, ΕΞΩΡΙΖΟΝΤΟ, ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ και αρτισύστατοι ΜΟΝΑΙ ΕΚΛΕΙΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ.λ.π.

Η εφαρμογή των ετέρων όρων της εγκυκλίου

Μετά μάχην δεκαετηρίδων και πλέον μεταξύ νεοημερολογιτών και Ορθοδόξων, οι πρώτοι επεκράτησαν εις πλήθος πιστών, τη υποστηρίξει, πάντοτε της ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Έμειναν όλοι οι Ι. Ναοί και αι Ι. Μοναί εις χείρας των νεοημερολογιτών. Άπασα η Εκκλησιαστική και Μοναστηριακή περιουσία. Επί πλέον, το Κράτος ανέλαβεν την μισθοδοσίαν του κλήρου των με υπαγωγή αυτών ΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ! Το Κράτος εβοήθησεν και βοηθεί προκλητικώς τους νεοημερολογίτας και ΔΙΩΚΕΙ τους Ορθοδόξους. (…)

Έψαχναν, εν συνεχεία, να εύρουν κατάλληλον πρόσωπον να προβή εις την εφαρμογήν των άλλων όρων της εγκυκλίου…
Το πρόσωπον αυτό είχεν ετοιμασθή από την ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑΝ και εις κατάλληλον καιρόν το εγκατέστησαν εις τον θρόνον του. Ήταν ο «πατριάρχης» Αθηναγόρας. ΕΞΗΝΑΓΚΑΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ τον νόμιμον πατριάρχην κ. Μάξιμον και ετοποθέτησαν τον ΜΑΣΩΝΟΝ 33ΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ κ. Αθηναγόραν. Ούτος εις τον ενθρονιστήριον λόγον του… εξεπέρασε τους όρους της ανωτέρω ρηθείσης ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΔΥΣΣΕΒΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (του 1920) και ΔΙΕΚΗΡΥΞΕΝ ΚΑΙ το δόγμα της «ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ».
 Είπεν ο κ. Αθηναγόρας: «Απατώμεθα και αμαρτάνομεν, εάν νομίζωμεν ότι η ορθόδοξος πίστις κατήλθεν εξ ουρανού και ότι τα άλλα δόγματα είναι ανάξια. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Τριακόσια εκατομμύρια ανθρώπων εξέλεξαν τον Μουσουλμανισμόν, δια να φθάσουν εις τον θεόν των και άλλαι εκατοντάδες εκατομμυρίων είναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδδισταί. (!!!!!!!!!!!!) Σκοπός κάθε θρησκείας είναι να βελτιώση τον άνθρωπον» (εφημερίς «Χρόνος» Κων/πόλεως 20 Μαρτίου 1949 και «Ορθόδοξος Τύπος» φ. 94 Δεκ. 1968) !!!!!!!!!!

Ο Αθηναγόρας εντός ολίγου χρονικού διαστήματος προέβη εις την πλήρη εφαρμογήν της εγκυκλίου του 1920. Συνηντήθη τρις με τον αιρεσιάρχην πάπαν και ήνοιξεν διάπλατα τον δρόμον ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.***
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !