Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η καλύβα του αληθινού βασιλέως
Οι σκοτεινοί σατανολάτρες [Νέα Τάξη Πραγμάτων, εβραίοι ταλμουδιστές και όσοι αποστατούν της Ορθοδόξου Πίστεως, όπως ο Βαρθολομαίος και οι λοιποί που συμμετέχουν στην αίρεση του Οικουμενισμού (είτε με πράξεις είτε με την σιωπή στο έγκλημα), όσοι έδωσαν ευλογία ή σιώπησαν στην νομιμοποίηση του τρίτου φύλλου, αλλά και όσοι διαιρούν τον λαό του Κυρίου] νομίζουν, ότι ήρθε η ώρα, να καθυποτάξουν την οικουμένη και να αναδείξουν τον κοσμοκράτορα αντίχριστο βασιλέα τους.
Πιστεύουν ότι βρίσκονται πλέον στον σκοπό των σκοτεινών δυνάμεων, τον οποίον οι παλαιότεροί τους έβλεπαν κοντά. 

«Δύναμαι ήδη να σας αναγγείλω», έλεγε κάποιος εξ αυτών Εβραίος τον παρελθόντα αιώνα, «ότι είμεθα πλησίον του σκοπού. Μετ’ ολίγον ακόμη δρόμον ο κύκλος του συμβολικού όφεως, όστις παριστάνει τον λαόν μας, θα κλεισθεί» («Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», Αθήναι, σ. 61-62).
Για αυτό σήμερα οι σκοτεινές δυνάμεις αναπτύσσουν δραστηριότητα γενικής εφόδου και σχετικής προπαγάνδας. Για αυτό απευθύνονται και στους θρησκεύοντας με αντίστοιχους τρόπους, συνθήματα, άρθρα κλπ.

Επικαλούνται πάλι τις θεόπνευστες φράσεις της «Αποκαλύψεως» « τ ο χ ά ρ α γ μ α, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού» «και ο α ρ ι θ μ ό ς α υ τ ο ύ χ ξ ς’» (Αποκ. ιγ’ 17,18). Αυτές εκμεταλλεύονται προπαγανδιστικά μάλιστα μέσω των οικονομικών τους και ταράσσουν τους πιστούς με τον κωδικό αριθμόν 666 εμπορικών προϊόντων και ταυτοτήτων, και το τραπεζικό χάραγμά τους («Μ. Φρουρός», αρ. 36, σ. 2). Έτσι επιχειρούν τρία πράγματα: Πρώτον, να πείσουν τους Χριστιανούς, ότι επίκειται δήθεν η υποδούλωση τους στον Αντίχριστο, καθώς το λέει και η Αγία Γραφή. Δεύτερον, να προκαλέσουν σε πολλούς εξ αυτών πτώση ως προς την ομολογία πίστεως, εφ’ όσον, προκειμένου να αποκλεισθούν της οργανωμένης οικονομικής ζωής, θα αποφασίσουν από τώρα να δεχθούν τον αριθμόν του θηρίου ή το χάραγμα αυτού, γινόμενοι ούτως υποτονικοί και άμαχοι προ πάσης σκοτεινής απαιτήσεως. Και, τρίτον, να απομακρύνουν από τούδε εκ των κρατικών και άλλων υπηρεσιών, όσους αρνηθούν τα τυχόν επιβληθησόμενα, και έτσι να ατονήσουν περισσότερο οι θεάρεστες αντιδράσεις προς τον αναδεικνυόμενο Αντίχριστον τους! (βλ. «η Εποχή του Αντιχρίστου», σ. 99, Αριστοτέλη Δελήμπαση).


Παρόμοια είναι και η γνωστή υπόθεση της ανοικοδομήσεως του Ν α ο ύ τ ο υ Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς. Και αυτή χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά, προς πτόηση των Χριστιανών και μουσουλμάνων και άλλων κατοίκων της γης, και αναπτέρωση του ηθικού των Εβραίων του Ιουδαϊσμού της αποστασίας. Αυτό το τελευταίο δηλώνει και η πρόσφατη ψευδοθεμελίωση του Ναού, κατά την οποίαν οι Εβραίοι πανηγύρισαν το… γεγονός, σαν να ενθρόνιζαν περίπου τον βασιλέα τους Αντίχριστο (Ο Τύπος της εποχής), όπως και ο ναός που έφτιαξαν στην Ν. Αμερική. Αλλά, όπως προλέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Ναός αυτός θα ανοικοδομηθεί, όχι από τους Εβραίους, έστω κι αν αυτοί έχουν έτοιμα τα υλικά προς οικοδομή του, αλλά από αυτόν τον Αντίχριστο, όταν έρθει (βλ. «η Εποχή του Αντιχρίστου», σ. 99).
*****

Η έλευση του σατανοφόρου Αντιχρίστου προϋποθέτει επικράτηση της Ορθοδοξίας και η επικράτηση της Ορθοδοξίας την καταστροφή των σκοτεινών δυνάμεων.

Όταν ο Χριστός ρωτήθηκε από τους μαθητές του: «Τι ουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίας δει ελθείν πρώτον;» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς:
«Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα» (Ματθ. ιζ’ 10, 11).

Και εν συνεχεία… «Ηλίας ήδη ήλθε και ουκ επέγνωσαν αυτόν αλλ’ εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν» (Ματθ. ιζ’ 12), υπονοών εδώ τον καθ’ όλα πνευματικώς όμοιον με τον Ηλίαν, Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτισθού είπεν αυτοίς» (Ματθ. ιζ’ 13).

Εις την Παλαιάν Διαθήκην αναγράφεται:
«Ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην πριν ή ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην» (Μαλαχ. δ’ 4, 5).

Παρομοίως:
Και ο Άγιος Μεθόδιος Πατάρων: "... και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή ( έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)· έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ· ανδρίζου Ιωάννη και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου· και επάρας την ρομφαίαν παρά του αγγέλου πατάξει τους Ισμαηλίτας, Αιθίοπας και πάσαν γενεάν άπιστον..." (βλ. http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2011/12/blog-post_30.html)

Και ο ΛέωνΣοφός: "... Προσκαλείται γαρ σε του ποιμαίνειν λαόν περιούσιον· και εκ δευτέρου αυτώ είπη· έξελθε ο κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί σε ζητούσι… και εκ τρίτου δώση αυτώ πλάκας λιθίνας, εν αις εγκεχάρακται εντολαί δύο· εκδικήσαι και εθνοποιήσαι χρηστά και ασέβειαν εκδιώξαι και τους σοδομιτικά έργα ποιούντας πυρικαύστους ποιήσαι ωσαύτως και τους κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξαι και τους αξίους εις το θείον αποκαταστήσαι..."
και : “…Περί του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού και αγνώστου, του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος...», «…τη θέσει της καλιάς του αληθινού βασιλέως…». (βλ. http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2012/01/blog-post_03.html)


***
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδυαστικά από τον Άγιο Μεθόδιο «επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου» και από τον Λέοντα «του κατοικούντος εν τη άκρα της Βυζαντίδος»: Το πρώτο άκρο του Βυζαντίου, το οποίο παλαιότερα λεγόταν Επτάλοφος είναι η ευρύτερη περιοχή του σημερινού Κουβαρά Μεσογαίας Αττικής.  Εκεί είναι ο αληθινός βασιλεύς σε μια καλύβα.
***


Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αγίου Ανδρέα, του δια Χριστόν σαλού:
«Εν τοις καιροίς εκείναις αποκατασταθήσεται πάσα η υφήλιος».
ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ