Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012

ΠΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕΝ Ο ΕΒΡΑΙΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ


(ένα άρθρο από τα παλαιά…)

Οι Εβραίοι εδημιούργησαν τον κομμουνισμόν δια την προαγωγήν των κοσμοκρατορικών σχεδίων των και τούτων είναι δούλοι και συνεργοί οι προάγοντες τον κομμουνισμόν.

Τα πρόσωπα δίπλα στην φωτογραφία είναι μερικοί από του εξέχοντας δημιουργούς του εβραιοκομμουνισμού. Καμαρώστε τους ! Ο εβραίος Μ. Κοέν έγραφεν εις εφημερίδαν τον Απρίλιον του 1919: «Δύναται τις να είπη άνευ υπερβολής, ότι η μεγάλη Ρωσική κοινωνική επανάστασις υπήρξεν έργον των Ιουδαίων και ούτοι όχι μόνον κατηύθυναν την υπόθεσιν, αλλά και έλαβον εις τας χείρας των το ζήτημα των Σοβιέτ. Δυνάμεθα να είμεθα ήσυχοι ημείς οι Ιουδαίοι, εφ’ όσον η υπερτάτη διεύθυνσις του ερυθρού στρατού θα είναι εις χείρας του Λ. Τρότσκυ».

Εβραίος ήτο ο εφευρέτης του κομμουνισμού Κ. Μάρξ, εβραίος ο Κερένσκυ ο χρησιμεύσας ως γέφυρα μεταξύ της Δημοκρατίας και του αιματηρού κομμουνισμού, υιός εβραίας και μασώνος 33ου βαθμού ο Λένιν, επίσης και ο Στάλιν. Εκ των 22 μελών του συμβουλίου «των λαϊκών επιτρόπων» της πρώτης κομμουνιστικής κυβερνήσεως της Ρωσίας οι 17 ήσαν εβραίοι. Επί 554 ανωτέρων διοικητικών εκπροσώπων της μετεπαναστατικής Ρωσίας, οι 447 ήσαν εβραίοι !

Επίσημος έκθεσις της Γαλλικής Υπηρ. Πληροφοριών προς την Κυβέρνησιν των Ηνωμένων Πολιτειών λέγει: «Τον Φεβρουάριον του 1916 έγινε γνωστόν δια πρώτην φοράν, ότι προετοιμάζεται μία επανάστασις εις την Ρωσίαν. Ανεκαλύφθη ότι οι εξής προσωπικότητες και οίκοι συμμετείχον εις το έργον: Ζακόμπ Σίφφ εβραίος, Κούν Λόεμπ και Σία τράπεζα εβραίων, Φ. Βαρμπούργκ, Όττο Κάαν, Μόρτιμερ Σίφφ, Ζερόν Χ. Χανάουερ κ.α. … Δεδομένου οι εβραϊκοί αυτοί οίκοι συνεργάζονται στενώς με τας εβραϊκάς τραπέζας Γερμανίας, Παρισίων, Λονδίνου, Τόκιο, Ν. Υόρκης και Στοκχόλμης, βλέπει κανείς φανερώς ότι η κομμουνιστική κίνησις αποτελεί μίαν μεγάλην εβραϊκήν επιχείρησιν και ότι εβραϊκαί τράπεζαι συμμετέχουν ζωηρώς εις την οργάνωσιν της επιχειρήσεως αυτής…».


Ο κομμουνιστικός ερυθρός αστήρ με το σφυροδρέπανον εις το κέντρον, είναι η εβραϊκή Πεντάλφα. Ο εβραϊσμός, που κυριαρχεί εις την Αμερικήν, κυριαρχεί και εις την Ρωσίαν, αι δε φαινομενικαί «αντιθέσεις» είναι δια τους αφελείς και αποβλέπουν εις την καταστροφήν των λαών των. Ο εβραίος ένα σκοπόν είχε, να διαλύση τον Ελληνορθόδοξον πολιτισμόν της αδελφής μας αγίας Ρωσίας, δια τούτο επέβαλλε σατανικώς τον αθεϊσμόν, πράγμα άσχετον με τα οικονομικοκοινωνικά. Από χιλίων και πλέον ετών ημείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι είμεθα η πνευματική γαλουχός της Ελληνορθοδόξου Ρωσίας, η οποία αποτελεί πνευματικόν πεδίον ημών, πρόδηλον όθεν το καθήκον όπως πρωτοστατήσομεν και πάλιν δια να διαλυθή δια παντός μέσου η σατανική Σιωνιστική αράχνη, που την κρατεί δεμένην και απομυζά το αίμα της· οφείλομεν να αγωνισθώμεν δια να επανακτηθή δια τον Θεόν, δια τον Ελληνορθόδοξον πολιτισμόν, δια τον ευσεβή λαό της.

Ας εξυπνισθώμεν αγαπητοί αδελφοί ! Οι εβραίοι με την καταχθόνιον κα κακοποιόν δραστηριότητά των, που λέγεται Σιωνισμός, προκαλούν πανταχού τας ταραχάς και την διάβρωσιν δια να καταστρέψουν τους Χριστιανούς και καταλάβουν τον κόσμον, με κέντρον την Ιερουσαλήμ ! Προσφάτως τα Ηνωμένα Έθνη με ψήφους 70 έναντι 29 και 27 αποχάς κατεδίκασε τον Σιωνισμόν ως «κακοποιόν στοιχείον», ο δε αντιπρόσωπος της Αμερικής εχαρακτήρισε την απόφασιν ως αισχράν και καταστροφικήν του έργου των Ην. Εθνών ! Το συντριπτικόν αυτό γεγονός ούτε καν εσημείωσαν αι εβραιομασωνοκίνητοι εφημερίδες, διότι βεβαίως δεν θα τους εδίδοντο διαφημίσεις εβραϊκών πορνογραφικών κινηματογραφικών ταινιών και επιχειρήσεων ! Διατί το απέκρυψαν αι ελληνικαί εφημερίδες; Αντιλαμβάνεστε ποίων είναι όλοι δέσμιοι.

Έτσι εξηγείται, διατί ο Τύπος και οι κυβερνώντες υποστηρίζουν εβραιοκινήτους γιεχωβάδες, μασώνους, ρόταρυ, λάιονς, θεοσοφίαν, προσκοπισμόν, Χ.Α.Ν., Χ.Ε.Ν., ευαγγελικούς ακόμη και κομμουνιστάς, που εργάζονται υπέρ των εβραίων όλοι. Όπως φωνάζουν οι γιεχωβάδες, αποκαλούντες την Σημαίαν κουρελλόπανο: κάτω οι κυβερνήσεις και να παραδοθή η εξουσία εις την θεοκρατικήν κυβέρνησιν που ετοιμάζουν οι εβραίοι με κέντρον την Ιερουσαλήμ ! – Να είστε άγρυπνοι αδελφοί !

Αγιορείται Πατέρες

Το παραπάνω άρθρο αναρτάται κατόπιν της ευλογίας του Ηγουμένου των Αοράτων Γυμνών  Ασκητών του Αγίου Όρους.