Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Εβραίοι και Χριστιανισμός


(αποσπάσματα)
Από του 1905 ο Ραββίνος της Βίλνας ανέπτυσσεν εις τον λόγον του προς τους πιστούς του Ισραήλ τας μεθόδους τας οποίας έπρεπε να ακολουθήσουν δια να συντρίψουν τον μέγα Χριστιανικό Ρωσικό λαό (και γενικώς τους Χριστιανούς)…

« … Επειδή η Χριστιανική Εκκλησία εμφανίζεται προς ημάς ως ο επικινδυνωδέστερος εκ των εχθρών μας, οφείλομεν να εργασθώμεν ακαταπαύστως προς εξασθένησιν της επιρροής. Προς τούτο δέον να καταβάλλωμεν πάσαν προσπάθειαν όπως εμβολιάσωμεν εις την τάξιν των διανοουμένων την πρεσβεύουσαν τον Χριστιανισμόν, την αθεΐα και προσκαλέσωμεν θρησκευτικάς διενέξεις, δια την ελευθεροφροσύνην, τον σκεπτικισμόν και τας θρησκευτικάς αιρέσεις μεταξύ των νέων ομίλων και ομάδων του χριστιανισμού.
Έκαστος πόλεμος, εκάστη επανάστασις και θρησκευτική ταραχή προσεγγίζουν την στιγμήν καθ’ ην θα επιτύχομεν του μεγάλου σκοπού μας, τον οποίον επί τόσον χρόνον επιδιώκομεν.
Όλαι οι δημόσιαι και κυβερνητικαί υπηρεσίαι πρέπει να καταλαμβάνωνται από τους Ισραηλίτας και άπαξ γενόμενοι υπάλληλοι του κράτους, ημείς με τους παράγοντας τους οποίους διαθέτομεν, θα φθάνωμεν βαθμιαίως μέχρι της πραγματικής διακυβερνήσεως της χώρας. Αι δικαστικαί αποφάσεις πρέπει δι’ ημάς να είναι ζήτημα πρώτης σημασίας… Η φιλοσοφία, η ιατρική, αι πολιτικαί επιστήμαι και οικονομικαί εν γένει λόγω οι κλάδοι των γνώσεων, της τέχνης, φιλολογίας, παρουσιάζουν ευρύ πεδίον δράσεως…


Εάν η αρχή είναι η πρώτη δύναμις εν τη γη, τότε αναμφισβητήτως η δευτέρα δύναμις είναι ο τύπος… Ούτω ημείς δεν δυνάμεθα να πραγματοποιήσωμεν τα άνω λεχθέντα άνευ του τύπου. Απαραίτητον λοιπόν είναι όπως όλαι αι διευθύνσεις των εφημερίδων και περιοδικών όλων των χωρών ευρίσκονται εις χείρας μας.
Η κατοχή του χρυσού, του τύπου και η εκλογή των μέσων δια την ικανοποίησιν μερικών ψυχικών μας ιδιοτήτων μας καθιστώσιν μεσάζοντας εις την κοινήν γνώμην και υποτάσσουν εις ημάς τα πλήθη.

Ακολουθούντες αυτήν την μέθοδον εις κάθε βήμα μας μετ’ επιμονής, ήτις αποτελεί μίαν από τας μεγαλυτέρας αρετάς μας, ημείς θα πιέσωμεν τους χριστιανούς και θα τους εκημδενήσωμεν.

Ημείς θα υπαγορεύσομεν εις τον κόσμον τι πρέπει να πιστεύη, τι πρέπει να τιμά και τι να καταράται. Πιθανόν να ευρεθούν άνθρωποι, οι οποίοι να ρίψουν ύβρεις και κατάρας εναντίον μας.
Αλλά τα πειθήνια και αγράμματα πλήθη θα μας ακολουθήσουν ασυνειδήτως…

Η αποτύφλωσις των λαϊκών μαζών και ιδία η αδυναμία των να παρασύρονται από ευφραδείς λόγους τόσον κενούς, όσο και πομφολυγώδεις, τους καθιστώσι δι’ ημάς εύκολον λείαν και διπλούν όπλον δια την ιδικήν μας δημοτικότητα και δύναμιν, θα έχωμεν πάντοτε την βοήθειαν ευφραδών ρητόρων, οίτινες γνωρίζουν να κάμνουν τα πλήθη να πιστεύουν εις την ειλικρίνειαν των αισθημάτων μας. …»

[Αυτά γράφτηκαν το 1905 και νομίζει κανείς ότι γράφτηκαν χτες]


ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ

ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ

Το ανώτατον συμβούλιον των Μασσώνων αυτό αποτελεί και την ανώτατην αρχή της μυστικής Εβραϊκής υπερκυβέρνησεως. … Ο Μασσωνισμός είναι τάγμα πάρα πολύ αρχαίον έχον την αρχή από την μυστικήν οργάνωσιν των Σαδδουκαίων… Το μασσωνικόν τάγμα μετά μεγάλης τέχνης κρύπτεται από τας κυβερνήσεις και την εκκλησίαν εκτός εκείνων των περιστάσεων, κατά τας οποίας και η κυβέρνησις και η Εκκλησία εξωτερικεύουν τάσεις προς μεταρρυθμίσεις, αι οποίαι ευνοούν την ανάπτυξιν επαναστατικών αρχών. …

ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΕΣ

Εις Αμερικανός συνταγματάρχης, Εβραϊκής καταγωγής, ο Όλκοττ και μία Ρωσίς, η Ελένη Πέτροβνα Μπλαβάτσκαϊ, ανήκουσα εις οικογένεια κοζάκων, ίδρυον τω 1875 εις Νέαν Υόρκην την Θεοσοφικήν εταιρείαν.
Σκοπός των δήθεν ιδεολόγων τούτων ήτο η δημιουργία διεθνούς αδελφότητος εξ αντιπροσώπων όλων των εθνών… Η Θεοσοφική εταιρία απεκλήθη ούτω, διότι αι ιδρυταί και τα μέλη της υπετίθετο ότι ήσαν σοφοί περί τα θεία ή ότι είχον θεία σοφίαν. Ποία όμως ήσαν τα πραγματικά ελατήρια τωνιδρυτών;
1. Να πλήξουν την χριστιανικήν θρησκείαν, υποβιβάζοντες και εξισούντες το ουράνιον κήρυγμα του Θείου Προφήτου της Αγάπης και της Ειρήνης, προς το χαμηλόν επίπεδον άλλων θρησκειών… 2. Η εξίσωσις και συνανάμιξις των φύλων, αποτελούσα ασέβειαν όχι μόνον προς την βιολογικήν, αλλά και προς την ηθικήν… 3. Η εξίσωσις και ισοπέδωσις όλων των εθνών, όλων των φυλών,όλων των χρωμάτων της γης.

ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ

Ιδρυτής της εταιρείας ταύτης είναι ο εβραίος Αδάμ Βάισχαουπτ. Γεννηθείς το 1748 εις Ίγκολστατ της Βαυαρίας… Τω 1776 συνίστα το τάγμα των οπαδών της τελειοποιήσεως, μετονομασθέν εις «τάγμα των Φωτισμένων» (Orde des Illumines). Εδέχετο οπαδούς πάσης θρησκείας, παρά των οποίων όμως απήτει τυφλήν υπακοήν. … Η μυστική αύτη Εταιρία επεξετάθη ταχύτατα… δεν περιωρίζετο εις κοινωνικήν δράσιν αλλα’ επενέβαινε και εις την πολιτικήν… Ο Βάισχαουπτ έλεγε: «Και οι αυτοκράτορες και όλα τα Κράτη είναι ανίκανοι να μας νικήσουν. Ο σπόρος ερρίφθη, εκ του οποίου θα εξέλθη ο νέος κόσμος. Ημείς είμεθα απλά όργανα της φύσεως».

ΤΑΜΠΛΙΕΡΟΙ

Η μυστική Εταιρεία των Ταμπλιέρων ή Ναϊτών, είναι μία εκ των αρχαιοτέρων και σπουδαιοτέρων Μυστικών Εταιρειών της ιστορίας. Ιδρύθη τω 1118 μ.Χ. εις την Ιερουσαλήμ υπό του Hughes des Paiens και άλλων Σταυροφόρων, δια να προστατεύη του χριστιανούς προσκυνητάς και τους αγίους τόπους. … Ο ιστορικός Clavel λέγει ότι το τάγμα των Ταμπλιέρων είναι κλάδος των Γνωστικών (εβραϊκής οργανώσεως) και τέκνον της αρχαίας αιρέσεως των Οφιτών. Κατά τον Dechamps (τομ. ΙΙ σελ. 40), οι Σταυροφόροι εμυήθησαν εν Ασία εις τας εβραϊκάς μυστικάς οργανώσεις. Τούτο άλλως τε αποδεικνύεται από τας σχέσεις των Ταμπλιέρων με την φοβεράν οργάνωσιν των Ασασίνων (Δολοφόνων). … Οι Ταμπλιέροι αφού πρόδωσαν την χριστιανικήν θρησκείαν, κατέστρεψαν το έργον των Σταυροφόρων και υπενόμευσαν τα χριστιανικά κράτη, τα οποία τους παρέσχον δύναμιν, πλούτον και τιμάς και ούτω ο χριστιανισμός έχασε την ισχύν του εν τη Ανατολή (Φίνδελ τμ.Ι σελ 39- 41).

ΜΑΡΤΙΝΙΣΤΑΙ

Η Μυστική Εταιρεία των «Μαρτινιστών» είναι και αυτή μία εκ των καταχθονίων οργανώσεων, αι οποίαι, υπό διάφορα ωραία προσχήματα, τείνουν εις την καταστροφήν παντός πατριωτικού αισθήματος και πάσης ηθικής αρετής, δια να οδηγηθούν οι χριστιανικοί λαοί εις την κατάπτωσιν και την υποδούλωσιν. … Ο Μαρτινισμός αρύεται τας αρχάς του αμέσως από την Εβραϊκήν Καμπάλ.

ΑΣΣΑΣΙΝΟΙ

Η αιματηρά επανάστασις των Δρούσων της Συρίας κατά της Γαλλίας, ως και αι περιοδικαί εξεγέρσεις των Μαροκινών, είναι, έργα της μυστικής Εταιρίας των Ασσασίνων ή Δολοφόνων, ιδρυθείσης προ πολλών αιώνων υπό εβραίων, δια να φέρουν αντιπερισπασμόν εις τον τότε ακμάζοντα Ισλαμισμόν. Είναι γνωστή εκ της ιστορίας η αίρεσις των μουσουλμάνων Ισμαηλιτών, γεννηθείσα υπό το πρόσχημα ότι η διαδοχή του Προφήτου Μωάμεθ είχε δοθή εις τον Μουσά, νεώτερον αδελφόν του Ισμαήλ, ενώ έπρεπε να δοθή εις τον Μωάμεθ, υιόν αυτού. Αλλ΄ο μικρός ούτος Μωάμεθ εξηφανίσθη νεώτατος, πράγμα το οποίον έδωκε αφορμήν εις ευφυείς εβραίους, κρυπτομένους υπό μουσουλμανικά ονόματα να πλέξουν τον θρύλον ότι το οικογενειακόν δέντρον του Μωάμεθ εξηκολούθη βλαστάνον απογόνους δια τρόπου μυστηριώδους μέχρι της εμφανίσεως ενός τελευταίου ιμάμη, όστις θα ήτο ο Μεσσίας των Ισμαηλιτών. Κλάδοι των Ισμαηλιτών τούτων είναι οι Ασσασίνοι και οι Δρούσοι. Η μυστική Εταιρεία των Ασσασίνων ιδρύθη τη 1090 μ.Χ. υπό του εβραίου Χασάν μπιν Σαμπάθ Χομαϊρή.

ΦΑΤΙΜΙΔΑΙ

Η μυστική δράσις της δυναστείας των Φατιμίδων, η οποία εξήσκησε μέγιστην επιρροήν επί της εν Ανατολή και Β. Αφρική καταστάσεως, συνδέεται αναποστάστως με την εμφάνισιν και εξάπλωσιν του Ισλαμισμού. … Εκ της λαμπράς μελέτης και εμβριθούς ερεύνης του Luis Daste (La Bastille 1908) αποδεικνύεται ότι ο Ισλαμισμός αναμφιβόλως εγεννήθη τη πρωτοβουλία των Εβραίων. Ούτοι, δια να φέρουν αντιπερισπασμόν εις τον σφριγώντα χριστιανισμόν, ώθησαν τον Μωάμεθ εις την δημιουργίαν νέας θρησκείας, η οποία, δια να εξουδετερώση την θρησκείαν του Χριστού, προέβη εις την ανάγνωρισιν ενός και μόνου Θεού, ως και εις την αποδοχήν του Μωϋσέως και Χριστού ως προφητών. Ο Bernard Lazare, γνωστός Εβραίος συγγραφεύς λέγει ότι «η εμφάνισις του Ισλάμ εις την Αραβίαν έθεσε τέρμα την εξάπλωσιν του Χριστιανισμού, ακριβώς διότι εν αυτή έχουσιν υποβληθή όλαι αιο Ιουδαϊκαί ιδέαι της κυριαρχίας του κόσμου. Δια τούτο ακριβώς παρουσθιάσθη ως αντίπαλος του Χριστιανισμού και τοιούτος υπάρχει μέχρι σήμερον. Αλλ’ οι Εβραίοι υπελόγισαν κακώς. Όταν ο Μωάμεθ ενισχύθη αρκούντως, ηθέλησε ν’ απαλλαχθή της εβραϊκής κηδεμονίας. Όπως αποκλείση πάσαν περαιτέρω συνεργασίαν, εκήρυξεν εαυτόν Μεσσίαν δια της περιφήμου του Κορανίου δηλώσεως, καθ’ ην εις υπάρχει ο Θεός, εις ο προφήτης αυτού ο Μωάμεθ, και ουδείς, μετ’ αυτόν». Η διάσπασις μεταξύ του Μωάμεθ και των Ιουδαίων δεν εβράδυνε να εκδηλωθή. Και ο Μωάμεθ τότε ανέγραψε εις το Κοράνιον περί εβραίων τα εξής: «Όταν ο εβραίος ορκίζεται, ο όρκος του είναι ψευδής» (Κοράν. VIII σελ. 15) κλπ. Όταν οι κορυφαίοι εβραίοι είδον ότι προς στιγμήν διαφεύγει των χειρών των το δημιούργημά των, τουτέστι το Ισλάμ, επενόησαν σατανικώτατα πολλάς μουσουλμανικάς αιρέσεις (Σιϊτες με αρχηγό τον εξισλαμισθέντα εβραίο Εμπ. Αλσόδα Σαμπάι, ως τούτο μαρτυρούν και αι ιστορικαί έρευναι του R. DozyEssai sur lhistoire de lIslam” και του S. SacyReligion dew Druses”).

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ

Οι ασχοληθέντες εις την Ιστορίαν του πολιτισμού διερωτώνται πώς οι σύγχρονοι χριστιανικοί λαοί παραμένουν ακόμη κωφοί εις το θείον κήρυγμα της αγάπης και της ειρήνης, διατηρούντες ψυχήν αγρίως εγωιστικήν και έχοντες χριστιανικόν μόνο το όνομα. Η απάντησις δεν έιναι δύσκολος. Η οδυνηρά ηθική κατάστασις της ανθρωπότητος οφείλεται εις δύο λόγους. Αφ’ ενός εις το γεγονός ότι αι μυστικαί εταιρείαι εγκαίρως υπεισέδυσαν εις την εκπαίδευσιν των χριστιανικών λαών και αφ’ ετέρου διότι η χριστιανική θρησκεία, ευθύς από των πρώτων δεκαετηρίδων της εμφανίσεώς της, υπενομεύθη υπό διαφόρων αιρέσεων, ων η σπουδαιοτέρα είναι η των Γνωστικών. Εν τη πραγματικότητι οι Γνωστικοί ουδέν άλλο υπήρξαν ειμή μία πολυσχιδής εβραϊκή μυστική εταιρεία, η οποία εγεννήθη υπό τας ακολούθους συνθήκας:
Εις την εμφάνισιν και την διδασκαλίαν του χριστιανισμού, οι Ιουδαίοι είδον την σύγκρουσιν των προαιωνίων σχεδίων των της κυριαρχίας του κόσμου. Και κατ’ αρχάς με οι Εβραίοι ενόμιζον ότι η διδασκαλία του Χριστού θα λησμονηθή, αλλ’ όταν είδον την εξάπλωσιν αυτής, τότε καταχθονίως εσκέφθησαν να την παραλύσουν πάση θυσία και δια της αναμίξεως ποικίλων θεωριών να διασπάσουν και εξασθενίσουν αυτήν. Προς τον σκοπόν τούτον ίδρυσαν την αίρεσιν των Γνωστικών, εκ της λέξεως Γνώσις, καθόσον μόνον οι οπαδοί της Εταιρείας κατείχον δήθεν την πλήρη γνώσιν της αποκαλύψεως. Εις όλας τας δημιουργηθείσας αιρέσεις, ευρίσκει τις αφ’ ενός καθαράς δοξασίας της εβραϊκής Καμπάλ, και αφ’ ετέρου σκοτεινάς και εν πολλοίς ακαταλήπτους δοξασίας εκ της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων, Αιγυπτίων και Ινδών, αίτινες σκοπόν έχουν την παράλυσιν των Χριστιανικών δογμάτων. Σχεδόν όλοι οι ιδρυταί των Γνωστικών αιρέσεων υπεκρίνοντο τους Χριστιανούς και φαινομενικώς εδίδασκον και αυτοί τον Χριστιανισμόν, ευρισκόμενοι πάντοτε μεταξύ Χριστιανών. Όλαι αι προσπάθειαί των έτειναν εις το να παρασύρουν εις τας ψευδής δοξασίας των κυρίως τους επισκόπους και ιερείς, ους και εμύουν δήθεν εις τον αληθή Χριστιανισμόν, ίνα δι’ αυτού δημιουργηθούν σχίσματα εν τη Εκκλησία του Χριστού.

ΜΑΝΙΧΑΙΟΙ

Εκατονταετηρίδας τινάς προ του Ιησού Χριστού υπήρχε η εβραϊκή αίρεσις, νοτίως της Βαβυλώνος, υπό την ονομασίαν των Μανταϊτών. Εκ της αιρέσεως ταύτης προήλθε και ο Μανές ή Μανιχαίος, ιδρυτής της των Μανιχαίων αιρέσεως, γεννηθείς περί το 220 μ.Χ. εις την Περσίαν. Η αίρεσις αύτη δημιουργείται ακριβώς κατά την εποχήν, καθ’ ην οι Γνωστικοί, υπό τα βαρέα κτυπήματα των πατέρων της Εκκλησίας φαινομενικώς υποχωρούν δια να παρουσιασθούν υπό άλλο ένδυμα.

ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΤΑΙ

Η Μυστική Εταιρεία των Ρόζενκρόυτσερ (ήτοι των Ερυθροσταυριτών) οφείλει το όνομά της εις τον Γερμανοεβραίον Ρόζενκρόυτς, όστις γεννηθείς τω 1378 απέθανε τω 1484, ήτοι εις ηλικίαν 105 ετών. Μυηθείς εις την μυστικήν εβραϊκήν εταιρία των Καμπαλιστών, ίδρυσε εις Γερμανίαν την ρυθείσαν μυστικήν εταιρείαν. Ο Κούτι Ντε Καντιλέ (σελ 47) λέγει ότι οι Ροδοσταυρίται έλκουν την αρχήν των εκ των Ταμπλιέρων. Η εταιρεία αποτεινόταν προς όλους τους πεπαιδευμένους και αρχηγούς των ευρωπαϊκών κρατών και επεδίωξε να μεταρρυθμίση όλον τον κόσμον και οδηγήση δήθεν την ανθρωπότητα εις την αληθή φιλοσοφίαν, την οποίαν εγνώρισεν (;) ο Αδάμ μετά την πτώσιν του και την οποίαν ηκολούθησεν ο Μωυσής και ο Σολομών (Σούστερ τομ Ι σελ 289).

ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΑΙ

Η Μυστική Εταιρεία των Καμπαλιστών στηριζομένη εις την Καμπάλ (εβραϊκήν παράδοσιν) κηρύσσει τον πανθεϊσμόν, την υπεροχήν του εβραϊκού έθνους και την ανηθικότητα. Η Καμπάλ είναι η ψυχή της ιεράς εβραϊκής βίβλου «Ταλμούδ», η οποία εικονίζει την Ιουδαϊκήν υπεροψίαν.
Κατά την παράδοσιν των Εβραίων, ο Ιεχωβά προφορικώς παρέδωσε την Καμπάλ εις τον Αδάμ, τον Σημ, τον Ισαάκ, τον Μωυσήν και τον Δαυίδ. Όλοι οι Ραββίνοι αποδέχοντο ότι άνευ της γνώσεως της Καμπάλ δεν είναι δυνατόν να εννοήση τις την Παλαιάν Γραφήν ήτις είναι γεγραμμένη με αλληγορικόν πνεύμα. Η πρώτη γραπτή διατύπωσις της Καμπάλ απηγορεύθη υπό του Ιεχωβά δια να μη περιπέση εις χείρας ανθρώπων αναξίων τοιούτων υψηλών εννοιών.

Η πρώτη γραπτή έκδοσις της Καμπάλ επετράπη υπό του Ιεχωβά μετά την καταστροφήν του Τίτου τω 70 μ.Χ. και εγένετο υπό του Σίμωνος Ισαχίδ, περιέχει δε τας κυρίας βάσεις της Καμπάλ υπό τον τίτλον «Ζογκάρ». Κατόπιν συνεπληρώθη υπό άλλων Καμπαλιστών πάντοτε με την συγκατάθεσιν του Θεού. Αυτή ακριβώς η παράδοσις, εις ην πιστεύουν όλοι οι Ιουδαίοι, χρησιμεύει ως αδιάσπαστος εθνικός συνδετικός κρίκος, δια του οποίου οι ιθύνοντες εν κρυπτώ, κυβερνούν όλους τους Εβραίους. Τι σημαίνει η λέξις Καμπάλ; Παράδοσις ή γνώσις ή παράδοσις ανωτέρας γνώσεως (Rodolf FalbBabel”, Bibel und Jao, 1903, Βερολίνον).

Η Καμπάλ είναι συλλογή επιστημονικών, αστρονομικών, θρησκευτικο-φιλοσοφικών ιδεών, δεισιδαιμονιών, μαγειών και γοητειών. Εις το περί μαγείας κεφάλαιον της Καμπάλ φαίνεται κατ’ εξοχήν η μεγαλομανία του εκλεκτού λαού, ήτις φθάνει μέχρι παραφροσύνης. Π.χ. εις την Καμπάλ λέγεται ότι ο Θεός εδημιούργησεν τον κόσμον επί τη βάση του εβραϊκού αλφαβήτου και ότι η αρμονία της δημιουργίας προσομοιάζει με την αρμονίαν των εβραϊκών γραμμάτων, τα οποία ο Ιεχωβά μετεχειρίσθη δια να χαράξη το βιβλίον της ζωή.

ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ
Βλέπε προηγούμενο αναρτηθέν άρθρο

ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ

Ελάχιστα είναι γνωστή η αληθής ιστορία του περίφημου «Μακεδονικού Κομιτάτου» ή των Κομιτατζήδων. Γενικώς επικρατεί η γνώμη ότι πρόκειται περί κινήσεως Βουλγάρων πατριωτών καταγομένων εκ Μακεδονίας. Αλλ’ αυτό είναι μόνον το πρόσχημα. Υπό το προσωπείον κρύπτονται αι αυταί μυστικαί οργανώσεις. Η δράσις της κομήσσης Ιγνάτιεφ, συζύγου του στρατηγού Ιγνάτιεφ, είανι γνωστή. Υπό το πρόσημα οκκουλτιστικών συνεδριάσεων, το σαλόνι της κομήσσης εχρησίμευεν ως κέντρον ραδιουργιών. Πολύ λελανθασμένη είναι η ιδέα ότι οι χειραγωγούντες τα κομιτάτα ευρίσκονται εν Σόφια. Εκεί είναι τα εκτελεστικά όργανα, αλλ’ η ψυχή η εμπνέουσα αυτά είναι η Θεσσαλονίκη. Ο Ρακόβσκυ ήταν Εβραίος εκ των πρωτεργατών του Μακεδονικού κομιτάτου και ο Σαμ Καράσο, πρωτοστατήσας εις την ίδρυσιν του νεοτουρκικού κομιτάτου, υπήρξεν επίσης εις εκ των σημαιοφόρων της μακεδονικής αυτονομήσεως.

ΣΑΤΑΝΙΣΤΑΙ  Ή  ΛΟΥΤΣΙΦΕΡΑΝΟΙ

Η Μυστική Εταιρεία των Σατανιστών ή Λουτσιφερανών πιστεύει εις τον Σατανάν ή Λουτσιφέρ, δηλαδή εις τον πρώτον εκ των αγγέλων, όστις επαναστατήσας κατά του Θεού, ερρίφθη εις τον Άδην. Θεμελιώδες δόγμα της Εταιρείας ταύτης είναι ότι τον κόσμον εδημιούργησε ουχί ο Θεός αλλ’ ο Σατανάς, εξ ου και αι ατέλειαι της δημιουργίας, αι δυστυχίαι των ανθρώπων, και όλα τα δεινά της γης. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να προσκυνούν τον Σατανά, δηλαδή τον θεόν του κακού, αφού αυτός είναι ο πλάστης των. Άρα η αμαρτία όχι μόνον δεν πρέπει να μας φοβίζη, αλλά τουνατνίον πρέπει να μας ελκύη και εις αυτήν πρέπει να πιστεύωμεν…

Ο σκοπός του Σατανισμού δεν είναι μόνον η κατάκτησις της πολιτικής αρχής, αλλά και η κατάκτησις ολοκλήρου του κόσμου δια της εξοντώσεως του Χριστιανισμού.  
 

ΠΗΓΗ: Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Οι Αφανείς Εχθροί της Ανθρωπότητας, ΔΡος Αριστείδου Ι. Ανδρόνικου, 1927 Αθήναι.